February 21, 2015

Yüksek katma değer yaratma potansiyellerine rağmen, kültürel sektörler Türkiye ekonomisinde henüz yeterince büyük bir paya sahip değiller. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’de kültürel sektörlerde çalışan birey sayısının toplam istihdam içindeki payı %1, bu sektörlerde üretilen katma değerin Türkiye ekonomisinde üretilen toplam katma değere oranı ise %0,85 dolayında.

Türkiye’nin kültürel ürünler bakımından dış ticaret performansı incelendiğinde ise ilk bakışta olumlu bir tablodan söz edi...

February 7, 2015

Teknolojik gelişmeler ve küreselleşmenin etkisiyle mal ve hizmetlerin bir yerden başka bir yere taşınması tüm dünyada artık çok ucuzladı ve kolaylaştı. Dolayısıyla, özellikle gelişmiş ülkeler için birçok ürün ve ara ürünü imalat sanayisi ucuz işgücüne dayalı ülkelerden ithal etmek giderek daha kârlı hale geldi. Öte yandan, dünya ticaretinin merkezi olan şehirler, sahip oldukları fiziksel özellikler ve sundukları fiziksel imkânlar bakımından birbirlerine giderek daha çok benzemeye başladılar. Tüm bunlar, geliş...

February 4, 2015

Kültürel sektörlerde üretilen ürünler biriciklik özelliği taşırlar. Yani her bir ürünün üretim süreci kendine özgüdür (popülerlik kavramının bir sonucu olarak bu ürünlerin birçoğu birbirine benzeseler de) ve başka bir ürününkine olduğu gibi aktarılamaz. Dolayısıyla bir sinema filmini, bir tiyatro gösterisini, bir müzik CD’sini üretmek, o ürünü sıfırdan inşa etmeyi gerektirir. Bu da söz konusu sektörlerde üretimin maliyetini arttırır. Kültürel sektörlere özgü bu üretim yapısının doğal sonucu ise bu sektörlerde...

Please reload